TERMOS E CONDICIÓNS 

Condicións xerais de venta

As presentes condicións de venda aplícanse a calquera consulta ou pedido que se efectúe no sitio de Internet www.artesaniaarmaior.com. A confirmación do pedido por parte do comprador leva a aceptación sen reservas dos presentes condicións xerais de venda.

Poden existir diferenzas entre as pezas entregadas e as representadas no sitio principalmente por ser produtos artesanais cuxa homoxeneidade non pode xeneralizarse, tales diferenzas posto que non inflúen nas características básicas das pezas e non afectan á súa calidade, non poderán justificar a cancelación do pedido nin o rexeitamento da entrega. Non existen dúas madeiras con igual veta o que fai que cada peza sexa única e irrepetible polo cal as fotos que aparecen no sitio representan as características básicas das pezas pero o debuxo das vetas da madeira variará dunha peza a outra, iso é precisamente a esencia da actividade artesanal, polo que Armaior non poderá ser considerada responsable da inexactitud das fotografías que aparecen no sitio. No caso das pezas que aparecen no apartado Pezas Únicas as fotos que aparecen na web correspondense o cen por cen coas que o comprador vai recibir.

Os prezos das nosas pezas aparecen en euros e levan o IVE incluído, por contra non se inclúen os gastos de envío até o final do proceso de compra porque estes variarán en función do total do pedido. Ao seleccionar o método de envío pódese marcar a opción para que o pedido sexa envolto para agasallo cun custo de 3 €.- iva non engadido, a nosa embalaxe inclúe unha etiqueta que certifica que a peza é un produto artesanal feito a man por un obradoiro artesán rexistrado no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, ademais de envoltorio premium da marca Artesanía de Galicia.

O pago realizarase en euros de forma integra ao realizar o pedido, polos seguintes medios de pago:

Transferencia Bancaria (neste caso ampliase o prazo de entrega dependendo do tempo de recepción e tratamento da transferencia).

Tarxeta de crédito o débito.

A entrega para pezas en stock será de 24/48 horas, para pedidos especiais ou encargos o prazo será de 10 dias. Á recepción do pedido o comprador debe verificar que non existe ningún erro ou dano, en caso de reclamación deberá porse en contacto connosco; o prazo para a devolución dun pedido é de 14 dias naturais, reintegrarase o prezo do produto mais os gastos de envío iniciais non así os gastos de devolución que correrán de parte do comprador.

O comprador poderá desistir libremente do contrato, sen necesidade de alegar ningunha causa, dentro do prazo de 14 dias contados desde a data de recepción do pedido.

No caso de produtos personalizados non existe a posibilidade de devolución.

Condicións xenerais de uso

O acceso e/ou uso deste sitio propiedade de Pablo Rodriguez Gonzalez (en adiante Armaior) atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso as condicións xerais de uso aquí reflectidas, www.artesaniaarmaior.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante “os contidos”) en Internet pertencentes a Armaior.

O Usuario asume a responsabilidade de uso do sitio. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro ao usuario pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer uso dilixente e confidencial da mesma. O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que Armaior ofrece a través do seu sitio.

A navegación polo sitio www.artesaniaarmaior.com é responsabilidade exclusiva dos usuarios. Armaior non será considerado responsable das averias, os erros ou os virus informáticos que puidesen prexudicar a continuidade de acceso ao seu sitio nin polos fallos de funcionamento no equipo informático dos usuarios que puidesen constatarse a raiz dun acceso ao sitio. En consecuencia non ten a obrigación de reparar os danos directos ou indirectos que puidesen derivar do uso, do acceso ao seu sitio ou da descarga de elementos almacenados no sitio.

No caso de que www.artesaniaarmaior.com dispuxese de ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, Armaior non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitos de Internet.

En virtude do disposto nos art. 8 e 32.1 párrafo segundo, da lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribucción e a comunicación pública, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Armaior. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Armaior; poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

Armaior resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao sitio e/ou servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran os presentes condicións xenerais de uso.

Armaior poderá modificar en calquera momento as condicións que aquí aparecen determinadas, a vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas. Así mesmo resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio.

Armaior perseguirá o incumprimento das presentes Condicións asi como calquera utilización indebida do seu sitio exercendo todas as accións civís e penais que se poidan corresponder a dereito. Armaior e o Usuario se rexirán pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais da cidade de Lugo.

Armaior está adherido dende mayo de 2020 o Sistema Arbitral de Consumo, tendo como número de adhesión o 13115 concedido pola Xunta Arbitral de Consumo de Galicia.